Hieronder het jaarverslag als webpagina. U kunt het ook downloaden als pdf (print makkelijker) als u HIER klikt.

Inleiding.

                   Het programma 2014 – 2015 had een bijzondere titel “Onderstroom”. In zijn inleiding bij het programma wees de voorzitter op het kenmerk van de CCIV activiteiten waarbij geen sprake is van “massaliteit” maar van het bedienen van een “onderstroom” in de samenleving.

Dat neemt niet weg dat er dit seizoen weer sprake was van een groot aantal activiteiten zodat er geen teruggang was van het aanbod in vergelijking met voorgaande jaren. Totaal zijn er 20 cursussen/lezingen aangeboden waarvan er 2 zijn afgelast wegens te weinig belangstelling. Hoewel het aantal deelnemers, 320, wat lager was dan vorig jaar kwam het toch overeen met de aantallen van de afgelopen jaren.

Op de openingsavond sprak een bekend schrijver, “Guus Kuijer”, die met een serie boeken onder de titel “De bijbel voor ongelovigen” was uitgekomen. Dat zijn lezing bij sommige toehoorders een heftige reactie opriep was te verwachten maar zijn manier om de verhalen van de bijbel eens in een ander daglicht te plaatsen werd ook gewaardeerd.

Bijzonder verheugend was dat de commissie een nieuwe voorzitter heeft gevonden in de persoon van de heer W. Dooge. Door het afscheid van de vorige voorzitter, de heer R. Brouwer, was deze functie vacant.

Cursusprogramma.

 In het cursusprogramma kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Titel   Inleider Aantal dagdelen

Israël – bijbels, theologisch, actueel.

Op zoek naar een christelijke visie

prof. dr. Nico den Bok 2 avonden
Euthanasie, ervaring van een ethicus in een toetsingscommissie. dr. Theo Boer 1 avond

Het Midden-Oosten na de arabische lente,

verschuivende machtsverhoudingen.

drs. Ruud Hoff 1 avond
Tussen grote kerk en schuilkerk, Catholyck en calvinist in Naarden en Bussum, 16e en 17eeeuw dr. Henk Michielse 1 avond
Natuurkunde: grote – en kleine vragen, van oerknal naar zandkastelen en terug. dr. Ben Bakker 1 avond
Het spirituele in de hedendaagse kunst. prof. dr. Wessel Stoker 1 avond
Lof der eenzaamheid, over oude menselijke waarden. ds. Stephan de Jong 1 avond
Romaanse kunst in Catalonië, Fontenay en Chartres. dhr. Cees Tromp 2 avonden
A festival of nine lessons and carols. dhr. Daniël Rouwkema 1 dagdeel
Dominee Buskes, dominee van het volk. ds. Jacomette de Blois 2 dagdelen
Postmodern, wat betekent dit ? Prof.dr. Rick Benjamins 1 avond
Religie en wetenschap, onderscheiden naar tijdperk. dr. Rob Nepveu 3 dagdelen (vervallen)
Geestelijk testament, ontdekken en schrijven van uw geestelijk testament. ds. Greteke de Vries 4 dagdelen
Spiritualiteit van de moderne mens, een zoektocht. ds. Aart mak

3 dagdelen

(vervallen)

Heinrich Heine en de romantiek. dhr. Wim Dooge 1 dagdeel
Heidegger en Arendt, spraakmakende denkers en geliefden. dhr. Wim Dooge 2 avonden
De vrouw aan de rivier, over Ida Gerhardt dhr. Frans Oort 1 dagdeel
Met penseel geschreven, bijbel verhalen in beeld. ds. Lennart Heuvelman 2 dagdelen
Hoe ontstaat klank in een orgel, een avond over de koning der instrumenten, het (kerk)orgel dhr. Jan Ballintijn 1 avond
Meer uit het “klein Naardense bijbel woordenboek. ds. Pieter Oussoren en dr. Theo van Willigenburg 2 dagdelen

 Ontwikkelingen.

 De ontwikkeling van meerdaagse cursussen naar lezingen op 1 avond of dagdeel zette zich voort. Zo waren er 8 meerdaagse cursussen, minder dan de helft van het totaal. Ook waren er 2 cursussen die niet door konden gaan doordat er te weinig opgaven waren.

Te weinig aanmeldingen van te voren hoeft niet altijd te betekenen dat het onderwerp te weinig belangstelling heeft want er is ook een tendens om zich pas op het allerlaatst ( aan de zaal) aan te melden. Het kan dus voorkomen dat een spreker dan al is afgezegd omdat er te weinig opgaven zijn.

 

Overzicht van het aantal cursussen en deelnemers in de afgelopen 5 jaar.

( gegevens betreffen de cursussen die zijn doorgegaan).

 

jaar 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Aantal

cursussen

   14      15      15    16    18

Aantal

deelnemers

276 332 325 354 320

Aantal aangeboden

dagdelen

     37      30      29    23      27

 Uit de tabel blijkt dat in de afgelopen 5 jaar het aantal dagdelen dat doorging wel is afgenomen, maar dat het aantal deelnemers aan de cursussen redelijk op peil is gebleven. Ook het financiële resultaat, zie de bijgaande jaarrekening 2014 – 2015, stemt tot tevredenheid. Het voorgaande neemt niet weg dat de toekomst zorgen baart. Met name de veroudering van de belangstellenden en de financiële situatie bij sommige van de deelnemende kerken kunnen worden genoemd.

 

Samenstelling van de Commissie.

In het seizoen 2014 – 2015 bestond de commissie uit de volgende leden:

Naam                                                             Kerkgenootschap:

Hr. W. Dooge ( voorzitter )                       Remonstrantse Gemeente N/B

Hr. B. Aten ( secretaris )                            Remonstrantse Gemeente N/B.

Hr. B.Budding ( penningmeester)           PG Bussum-West

 

Hr. D.Siersma                                            Apostolisch Genootschap

Hr. B.B.R. Kroon                                        Doopsgezinde Gemeente

Mw. E.M. Reijinga-Detiger                     Evangelisch-Lutherse Gemeente

 

J.W. Henfling (web-master)                    PG Bussum West

Hr. H.J. Rebel                                             PG Bussum Centrum

Hr. P.H. van Gilst                                       PG Bussum-Oost

Mw. Y.D. van Heuvelen-Wiegerinck       PG Naarden

Hr.A.C.J. Habets ( vice-voorzitter )         persoonlijke titel

Mw. E.M.A. Teunissen van Dijk                persoonlijke titel

Hr. J.G.Langendorff                                 RK St. Jozeph Parochie

Mw. J.K. Polen-Huizinga                         Vrijzinnigen Nederland afd. N/B

 

Aan het einde van het seizoen hebben de heren Van Gilst en Habets afscheid genomen. Als opvolger van de heer Van Gilst is voorgedragen de heer H.Bruins. De heer J.W. Henfling, die al de taak van web-master op zich had genomen, is ook tot de commissie toegetreden.

 

Het afgelopen seizoen was de redactie van het programmaboekje weer in handen van de heer Ton Reijinga. Met zijn inzet en met behulp van degenen die het eindresultaat nog corrigeren, is er weer een prachtig boekje tot stand gekomen. Het is dan ook bijzonder jammer dat de heer Reijinga, na meer dan 10 jaar, met dit werk gaat stoppen. De commissie is hem veel dank verschuldigd.

Jaarrekening 2014 – 2015

 

 

Rekening van lasten en baten over het cursusjaar 2014/2015

 

 

 

Lasten 2013/14 2014/15 Baten 2014/15 2013/14
Gastsprekers vergoedingen 1.950    1.878 Bijdragen cursisten 2.715 2.752
Gastsprekers reiskosten 161 60 Bijdragen kerken 1.330 1.330
Programmaboekje/communicatie 1.298 1.324
Beheerkosten 429 353
Bankkosten 102 71
Voordelig saldo 105 396
…….. …….. …….. ……..
4.045 4.082 4.045 4.082
==== ==== ==== ====

 

 

 

Balans per 31 juli

 

 

Activa 2015 2014 Passiva 2015 2014
ING-bank 127 836 Eigen vermogen 4.379 4.275
Spaarrekening ING 3.341 2.321 Vooruitontvangen cursusgeld 18 144
Vooruitbetaalde bedragen 929 1.262
…….. …….. …….. ……..
4.397 4.419 4.397 4.419
==== ==== ==== ====