Laden Evenementen
Deze Zinspiratie lezing heeft al plaatsgevonden.

 

50 jaar CCIV Naarden – Bussum

Viering op 10 mei 2022  met  welkom en feestrede door Wim Dooge en

een toespraak van de Burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heege,

die namens het gemeentebestuur de Bronzen Legpenning overhandigde.

Daarna volgde een toast en de Jubileumlezing  door ds Wiele Elhorst.

 

Openingswoord van Wim Dooge, voorzitter

Dit jaar vieren we dat de CCIV al – ruim – 50 jaar in Naarden-Bussum elk jaar een breed lezingenprogramma aanbiedt; CCIV staat voor Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk; een commissie die haar werk verricht vanuit vrijwel alle  samenwerkende kerkgenootschappen

   In 1969 nam ds. Van Gelder, destijds hervormd predikant te Bussum, het initiatief tot het oprichten van de CCIV. Aanvankelijk bestond de commissie uit leden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Bussum. Al snel trad de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum toe en een jaar later de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Naarden; in volgende jaren ook de Doopsgezinde Gemeente, de Nederlandse Protestantenbond en de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Rond 2000 schaarden de RK Maria-parochie en het Apostolisch Genootschap zich in de rij van deelnemende kerken. Een dergelijk brede samenwerking In Nederland mag uniek genoemd worden. In 1994 heeft de commissie besloten 12 juni 1969 aan te houden als oprichtingsdatum van de CCIV.

Missie en Strategie

In het oudst beschikbare jaarverslag, het verslag van 1971-1972, staat als taakomschrijving dat de commissie is opgericht om, naast gericht vormingswerk binnen de verschillende kerkgenootschappen, uitvoering te geven aan meer algemeen vormingswerk. Vormingswerk wordt daar gedefinieerd als: ”een geheel van activiteiten waarbij gemeenteleden en andere bezoekers –  in een tijd die steeds nieuwe oriëntatie en scholing vraagt – dieper inzicht krijgen in de boodschap van de Bijbel en – van daaruit – in hun plaats in de wereld van nu.”  Deze omschrijving van de missie van CCIV wordt door de huidige commissie nog steeds onderschreven.

De commissie stelt jaarlijks een programma samen van ca. 15 tot 20 lezingen, daarbij gebruikmakend van ervaringen opgedaan met sprekers, adviezen van deelnemers en suggesties van predikanten en pastores. Een natuurlijk als reactie op actuele ontwikkelingen in de maatschappij, die om een positiebepaling vragen.

De diversiteit van het programma wordt ook bevorderd doordat de deelnemende kerken – tot voor kort tenminste – ieder één lid aan de commissie afvaardigden. Deze individuele commissieleden hebben uiteraard allen een verschillende professionele achtergrond en levenservaring en … mede op grond daarvan lukte het iedere keer weer een boeiend lezingenprogramma tot stand te brengen met een brede keuze aan verschillende onderwerpen.

Deze onderwerpen zijn onder de volgende categorieën te rangschikken: theologie, kerk & samenleving, pastorale onderwerpen. spiritualiteit, mystiek, andere religies, zoals Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme, filosofie, economie & milieu, wetenschap en vele culturele onderwerpen over poëzie & literatuur, muziek en beeldende kunsten. En soms ook typisch Gooise onderwerpen.

Er zijn vele markante sprekers uit de 50-jarige historie van de CCIV te noemen; hierbij biedt ik u slechts een kleine keuze: mr. W. Asser, advocaat-generaal Hoge Raad, prof. C. Graafland, Rijksuniversiteit Utrecht, Simon Vinkenoog (dichter), Bas de Gaay Fortman (politicus), Ton Koopman (dirigent/musicus), prof. K. Deurloo, Sytze de Vries, (predikant, lieddichter), prof. J. Kennedy, Guus Kuijer (schrijver), Raoul Heertje en Eus Akyol.

Zeker mag niet onvermeld blijven dat vrijwel alle predikanten en pastores van de aangesloten kerken al de afgelopen jaren één of meerdere bijdragen hebben geleverd. En dat de organisatie van alle activiteiten al die jaren voor de volle 100% door vrijwilligers is uitgevoerd Het aantal deelnemers fluctueerde over de jaren tussen de 200 en 400 per jaar.

Sinds 2019  brengt de commissie haar programmaboekje uit onder de titel Zinspiratie. De CCIV-lezingen, net als het Zinspiratie-programma, lever(d)en een (belangrijke) bijdrage aan het culturele leven in onze gemeente, omdat dit aanbod van de CCIV, hoewel ontstaan vanuit de kerkelijke samenwerking, inmiddels een breder publiek aanspreekt.

Lustrumviering

Omdat Nederland in 2020 getroffen werd door lock downs, veroorzaakt door het Corona-virus, heeft de commissie besloten de 50-jarige lustrum-viering uit te stellen tot het voorjaar van het seizoen 2021-2022.

We kijken ook vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen 2022 – 2023, waarbij wij beloven weer met een prachtig programma te zullen komen. Dat durven we ook te zeggen omdat we zeer verheugd zijn met twee nieuwe leden voor onze commissie die hun sporen in kerkelijk Naarden en Bussum ruimschoots hebben verdiend: Claudia de Raadt en dominee Lennart Heuvelmans

Ons al enkele jaren gekozen overkoepelende herkennings-woord Zinspiratie geeft duidelijk aan waar wij voor staan, u informatie aan te bieden die u inspireert en uw zingeving van het bestaan verdiept.

In de hoop dat u de weg naar onze lezingen weer zult weten te vinden; want sinds corona hebben ook wij  – net als theaters, concertzalen en de kerk, last van  lagere bezoekersaantallen.Graag tot een van onze volgende bijeenkomsten!

 

En dan geef ik nu het woord aan de burgemeester.

Speech van de burgemeester,  de heer  Han ter Heegde

 

Dames en heren,  fijn om hier aanwezig te mogen zijn. Ik ben hier namens het gemeentebestuur van Gooise Meren de Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk te feliciteren met haar 50-jarig bestaan. Graag vertel ik u iets over onze waardering voor de activiteiten van de CCIV, een oecumenische commissie van vrijwel alle Naardense en Bussumse kerkgenootschappen.

Al jarenlang organiseert de commissie lezingen op het brede terrein van filosofie, theologie, kunst, wetenschap, milieu en geschiedenis. Ten tijde van corona heeft deze activiteit natuurlijk op een laag pitje gestaan. Normaal gesproken gaat het om zo’n 15 tot 20 lezingen per jaar. Dat is een indrukwekkend aantal! Zeker als je bedenkt dat de organisatie in handen van mensen die dat allemaal in hun vrije tijd doen.

De lezingen hebben nooit tot doel gehad om voor te schrijven hoe mensen moeten handelen of denken. Dat zouden de meeste mensen tegenwoordig ook zeker niet meer accepteren, ongeacht of men gelovig, ongelovig of agnost is.

Maar de behoefte om samen met anderen te reflecteren over onze rol en taak in de wereld zal altijd blijven bestaan. En ook de behoefte om meer van de wereld te begrijpen zal niet verdwijnen. Aan die twee behoeften – kennis over de wereld én morele reflectie – komen de lezingen tegemoet. De Bijbel blijkt daarbij nog steeds één van mooie bronnen, waaruit we kunnen putten.

Het lukt de commissie om steeds weer goede sprekers aan te trekken. Vaak als  gaat het om sprekers die op hun vakgebied landelijke bekendheid hebben. Bijvoorbeeld de primatoloog Jan van Hooff, dirigent en musicus Ton Koopman, historicus James Kennedy en Daan Asser, advocaat generaal van de Hoge Raad. Recentelijk werd een voordracht gehouden door Raoel Heertje. Bij velen bekend als stand-up comedian, maar ook een persoon met een sterke interesse en levensbeschouwing. Ik heb de indruk dat het combineren van de serieuze en de lichte kanten van het menselijk bestaan goed past bij de visie van de CCIV.

Ik ben nu aangeland bij mijn hoofdboodschap.

  • Het gemeentebestuur van Gooise Meren is van mening dat de CCIV met haar activiteiten een belangrijke bijdrage levert aan het culturele leven in Gooise Meren
  • Ook heeft de organisatie een voortrekkersrol in het verbinden van mensen en organisaties uit uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen

Om die twee redenen heeft het gemeentebestuur besloten om aan de Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk een belangrijke onderscheiding toe te kennen:

De Bronzen Legpenning van de gemeente Gooise Meren

Ik feliciteer U hiermee van harte !

Graag overhandig ik de Bronzen Legpenning aan de voorzitter van de commissie, de heer Wim Dooge.

               

Zie ook BussumsNieuws:  CCIV ontvangt Bronzen Legpenning Gooise Meren

 

 

Kort dankwoord na de verlening van de bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren door burgemeester Han ter Heegde

Wij danken B en W voor de erkenning en hun honorering van ons werk in de afgelopen 50 jaar.  Graag draag ik dit eerbetoon op aan de vele bestuursleden, allen afkomstig van de deelnemende kerken. Zij hebben 50 jaar lang deze lezingen mogelijk gemaakt.  En natuurlijk ook aan u, beste bezoekers. Zonder uw komst heeft ons werk geen zin.

U geeft ons Zinspiratie, zoals wij hopen u met onze lezingen zinspiratie te kunnen geven.

 

Hierna volgde een toast en de lezing van Wiele Elhorst , die werd ingeleid door Hans Roelofsen

Gegevens

Datum:
10 mei 2022
Tijd:
20:00 - 22:00
Evenement Categorie:

Sprekers

Wim Dooge
Han ter Heege, burgemeester

Locatie

Majellakapel
Iepenlaan 26
Bussum,
Google Maps